Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí

contnt image 01

Vyhodnocení dotazníků zákonných zástupců dětí MŠ a nejdůležitější priority pro nejbližší období. 

VÁŽENÍ RODIČE,
DĚKUJI VÁM MNOHOKRÁT ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ, KTERÉ MNĚ POMOHLY ZMAPOVAT KLIMA, VAŠE POTŘEBY A PŘÁNÍ U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE. VŠECHNY PŘIPOMÍNKY A INFORMACE JSOU PLNĚ A VÁŽNĚ BRÁNY NA ZŘETEL A POSTUPNĚ BUDEME SPOLEČNĚ PRACOVAT NA JEJICH NAPLNĚNÍ ČI PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH.
Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRIORITY PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ:
1/ MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENÝM A VSTŘÍCNÝM PROSTŘEDÍM BEZ URÁŽENÍ A PONIŽOVÁNÍ S OCHOTOU POMOCI, KDE SE BUDE RESPEKTOVAT NÁZOR DRUHÝCH; DĚTI BUDOU NEUSTÁLE POD PEDAGOGICKÝM DOHLEDEM; BUDOU SE VŽDY HLEDAT SPOLEČNÉ MOŽNOSTI A CESTY K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI A K NAPLNĚNÍ PŘÁNÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU, VČETNĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ; PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY KOHOKOLI NEBUDOU BRÁNY OSOBNĚ A JAKO URÁŽKY ČI NEPŘÍSLUŠNÉ VMĚŠOVÁNÍ, ALE JAKO PODNĚTNÉ POSTŘEHY A ZPĚTNÁ VAZBA, KTERÁ CELÉ DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŮŽE POSUNOUT O KRŮČEK DÁL K LEPŠÍMU, PROTOŽE VŽDY JE CO ZLEPŠOVAT 
2/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES BUDE REALIZOVÁN PODLE ŠVP, VE VĚTŠÍ MÍŘE BUDOU VYUŽÍVÁNY RŮZNÉ METODY PRÁCE; DŮRAZ BUDE KLADEN NA ROZVOJ A PROHLUBOVÁNÍ VŠESTRANNÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ VE VŠECH OBLASTECH-POHYB, HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, PŘÍPRAVA NA ŠKOLU, APOD.
3/ ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ BUDE ZÁVISET NA POČTU ZAPOJENÝCH DĚTÍ; BUDEME RÁDI ZA NABÍDKU ZE STRANY RODIČŮ ČI PRARODIČŮ A PŘÍPADNĚ BUDOU ZVAŽOVÁNY NABÍDKY EXTERNÍCH ORGANIZACÍ
4/ VÝZDOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE POSTUPNĚ UPRAVOVÁNA; BUDOU PRAVIDELNĚ UMISŤOVÁNY PRÁCE DĚTÍ; BUDE VŽDY VÍTÁNA POMOC ZE STRANY RODIČOVSKÉ VEŘEJNOSTI-NAPŘ. BRIGÁDY, AKTIVITY V OBLASTI JEDNODENNÍCH I DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY; KAŽDÝ NÁPAD A INICIATIVA BUDOU VÍTÁNY!
5/ SPOLEČNĚ SE MUSÍ PRACOVAT NA ZLEPŠENÍ KLIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE; TROJÚHELNÍK RODIČ-DÍTĚ-UČITELKA MUSÍ FUNGOVAT – JE TO O VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH
6/ BUDOU REALIZOVÁNY PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI ZAMĚŘENÉ NA ZLEPŠENÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ, NA PREVENCI RIZIKOVÝCH JEVŮ
7/ V NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ DOBĚ PROBĚHNOU ÚPRAVY SMĚREM KE ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI DĚTÍ-ZABEZPEČENÍ BRANKY, PROŘEZ STROMŮ V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
8/ V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU JIŽ NAPLÁNOVÁNY AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY-SPOLEČNÉ VYUČOVACÍ HODINY, NÁVŠTĚVY VE VÝUCE VE ŠKOLE, ÚČAST DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NĚKTERÝCH JEDNODENNÍCH PROJEKTECH ŠKOLY
9/ NA TRADIČNÍ AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE NAVÁZÁNO-NAPŘ. SVATBA BROUČKŮ, APOD.; ZÁROVEŇ BUDOU REALIZOVÁNY AKTIVITY NOVÉ-I V TOMTO BUDEME RÁDI ZA INICIATIVU A AKTIVITU VŠECH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
10/ MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY-PASTELKY, BARVY, PAPÍRY, APOD. BUDE PLNĚ ZAJIŠTĚNO
DĚKUJI VŠEM ZA SHOVÍVAVOST A TRPĚLIVOST, S JAKOU VĚTŠINA Z VÁS PŘISTUPUJE K NOVÝM UČITELKÁM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE; VŠICHNI JSME NĚKDY ZAČÍNALI A BYLI RÁDI ZA KAŽDOU DOBŘE MÍNĚNOU RADU A POMOCNOU RUKU. VŠICHNI OBČAS UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU, Z KTERÉ, KDYŽ SE POUČÍME, SE STÁVÁ POZITIVNÍ HNACÍ SÍLA.
PŘEJI NÁM VŠEM.POHODOVOU, RADOSTNOU, TVOŘIVOU ATMOSFÉRU V NAŠÍ ŠKOLCE A TAKÉ MNOHO SPOLEČNÝCH PŘÍJEMNÝCH SETKÁNÍ.

Slavnost svátku maminek

Slavnost svátku maminek

Letošní Slavnost svátku maminek připravily děti z mateřské školy ve stylu country. Nechyběla kytička ani dárek v rámečku.  Každý z nás tiskem připravil mamince překvapení. Všechno nejlepší a děkujeme, že Vás máme. Děti z MŠ

Provoz v MŠ o letních prázdninách

V Kamýku nad Vltavou dne 10.5.2019 Č.j.: 177/2019 OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019 Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu provozu - omezený provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. V období od pondělí 15.7.2019 do pátku 9.8.2019  bude mateřská škola uzavřena. Jedná se celkem o čtyři týdny. Po dobu provozu mateřské školy o hlavních prázdninách nebude provoz časově omezen, tj. mateřská škola bude otevřena   od 6:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.                                                              Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V Kamýku nad Vltavou dne 13.5.2019 Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s usneseními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 151/2018 Sb. v platném znění v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2019/2020) takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem: Registrační čísla,...

Máji, máji, voníš kvítím

Máji, máji, voníš kvítím

Pokračujeme v připomínání lidových tradic, a tak i do Kamýka nad Vltavou přiletěly čarodějnice, i májka stojí u mateřské školky. Na stavbu obecní máje čarodějnice a čarodějové pozvali občany Kamýka průvodem s  tancem.   A malé čarodějnice, které děti vyrobily doma s rodiči, nám naši "školkovou máj" pohlídaly. Jana Hovorková, Svatava Lajbnerová

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

I v mateřské škole jsme se s rodiči a dětmi pustili do velikonočního tvoření.Moc se nám to líbilo a příští Velikonoce budeme jistě v našem tvoření pokračovat.Foto uč. Hovorková, text uč. Lajbnerová  

Březen a duben v MŠ

Březen a duben v MŠ

Mnoho toho prožíváme a hrovou formou se učíme.První jarní den - Zimo, zimo táhni pryč. S jarem přichází Velikonoce a také zápis do základní školy. Foto : uč. Hovorková, text : uč. Lajbnerová

Zápis

 Vážení rodiče, ve čtvrtek 2. května od 13,00 do 17,00 vás srdečně zveme společně s vaším dítětem k zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. S sebou přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a potvrzení od dětského lékaře, že je vaše dítě schopno zúčastnit se vzdělávání v mateřské škole. Žádost společně s potvrzením pro lékaře najdete na webových stránkách školy pod rubrikou Zápis nebo tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně u učitelek v mateřské škole, či u ředitele školy. Žádost je rovněž možno vyplnit až na místě v den zápisu, potvrzení od lékaře vyřiďte před zápisem. V Kamýku nad Vltavou dne 16.04.2019                            Mgr. Radek Behenský, ředitel školy  ...

 • Slavnost svátku maminek

  Slavnost svátku maminek

 • Provoz v MŠ o letních prázdninách

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Máji, máji, voníš kvítím

  Máji, máji, voníš kvítím

 • Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

  Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

 • Březen a duben v MŠ

  Březen a duben v MŠ

 • Zápis

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163