Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2018/2019

se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v budově MŠ

■ Všichni zájemci jsou srdečně zváni na prohlídku naší školy v tento den, který je současně i Dnem otevřených dveří. Zákonní zástupci mohou podat žádost o zařazení dítěte do MŠ a dozví se veškeré potřebné informace (žádost si lze vyzvednout v MŠ nebo si ji stáhnout z web. stránek MŠ - www.mskamyknv.cz).

■ Zápis bude uskutečněn pro děti, které dosáhnou k 31.8.2018 věku tří let, příp. pro děti mladší.

■ Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

■ Podle novely školského zákona (č. 178/2016 Sb.) je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

(Povinné předškolní vzdělávání lze uskutečnit třemi způsoby: v mateřské škole, v přípravné třídě nebo formou individuálního vzdělávání.)

■ Zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

■ Informace o přijetí budou následně vyvěšeny na nástěnce před vstupem do MŠ a na webových stránkách MŠ.

 

Vašim dětem nabízíme:

provoz MŠ od 6.00 do 16 hodin

celý rok „Slavností“, připomínání lidových tradic, čerpání vědomostí přímým kontaktem , rozvoj osobnosti dítěte s výrazným individuálním přístupem ,ve spolupráci s rodinou odborná příprava pro vstup do základní školy

příjemné a podnětné prostředí v krásné mateřské škole

využití hodnotného a přitažlivého vybavení tříd a zahrady

úzkou spolupráci s rodiči

hudební, taneční a výtvarné vyžití dětí

využití divadelních představení pro děti a nabídek ke zpestření vzdělávání dětí

S. Lajbnerová – vedoucí učitelka

 

 

Kritéria

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

■     Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1.9.2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu stanoveném Obcí Kamýk nad Vltavou. (Podle § 34 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky).

2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu stanoveném Obcí Kamýk nad Vltavou.

3. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1.9.2017 povinné, s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod stanovený Obcí Kamýk nad Vltavou.

4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku.

5. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.

■          Děti zapsané k předškolnímu vzdělávání musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu ( § 34, odst. 5. školského zákona). Toto neplatí pro děti, které budou přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kamýk nad Vltavou 2.10.2017                                                                       Ing. Alena Suchopárová, ředitelka

Č.j. 189/2017

 

 

 

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163