Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2018/2019

se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v budově MŠ

■ Všichni zájemci jsou srdečně zváni na prohlídku naší školy v tento den, který je současně i Dnem otevřených dveří. Zákonní zástupci mohou podat žádost o zařazení dítěte do MŠ a dozví se veškeré potřebné informace (žádost si lze vyzvednout v MŠ nebo si ji stáhnout z web. stránek MŠ - www.mskamyknv.cz).

■ Zápis bude uskutečněn pro děti, které dosáhnou k 31.8.2018 věku tří let, příp. pro děti mladší.

■ Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

■ Podle novely školského zákona (č. 178/2016 Sb.) je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

(Povinné předškolní vzdělávání lze uskutečnit třemi způsoby: v mateřské škole, v přípravné třídě nebo formou individuálního vzdělávání.)

■ Zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

■ Informace o přijetí budou následně vyvěšeny na nástěnce před vstupem do MŠ a na webových stránkách MŠ.

 

Vašim dětem nabízíme:

provoz MŠ od 6.00 do 16 hodin

celý rok „Slavností“, připomínání lidových tradic, čerpání vědomostí přímým kontaktem , rozvoj osobnosti dítěte s výrazným individuálním přístupem ,ve spolupráci s rodinou odborná příprava pro vstup do základní školy

příjemné a podnětné prostředí v krásné mateřské škole

využití hodnotného a přitažlivého vybavení tříd a zahrady

úzkou spolupráci s rodiči

hudební, taneční a výtvarné vyžití dětí

využití divadelních představení pro děti a nabídek ke zpestření vzdělávání dětí

S. Lajbnerová – vedoucí učitelka

 

 

 

Kritéria     pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

     Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

1. Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31.  srpna následujícího kalendářního roku – povinné předškolní vzdělávání (zákon č. 178/2016 Sb.)

 

2. Trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola

 

3. Věk dítěte

 

■ Děti, které přijdou k zápisu, musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu. ( dle § 34 odst.5. školského zákona). Neplatí pro děti, které budou přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání.

    Ing. Alena Suchopárová, ředitelka školy                                                              

 


Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163